ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ COMPOST

Διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις ανάλογες άδειες, ώστε να μπορούν να συλλεχθούν και να μεταφερθούν μη επικίνδυνα οργανικά υλικά και αποξηραμένη ιλύς ( λυματολάσπη)  σε συνεργαζόμενες εταιρείες και εγκαταστάσεις. Σκοπός μας είναι η παραγωγή ποικίλων τύπων εδαφοβελτιωτικών και compost καλής ποιότητας.

Η παραγωγή βελτιωτικών εδαφών από συγκεκριμένα οργανικά απόβλητα, όπως π.χ. κλαδιά, απόβλητα πάρκων και κήπων, τεμαχισμένη ξυλεία, πριονίδι  και ιλύες βρίσκεται σε έντονα ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Η εγκαθίδρυση  οργανωμένων μονάδων επεξεργασίας compost έχει συντελέσει στην παραγωγή οργανικών λιπασμάτων, ανταγωνίσιμων ομοίων ευρωπαϊκών και αυστηρά προδιαγραφόμενων. Η παραγωγή λιπασμάτων από ανακτημένα υλικά μειώνει τον όγκο των οργανικών υλικών, συντελεί σημαντικά στην αποφόρτιση των ΧΥΤΑ, περιορίζει τη χρήση χημικών λιπασμάτων και αποτελεί αντικείμενο ανάπτυξης και αναμόχλευσης του πρωτογενή τομέα.